Khun Kob – 0818354721
Baan Nai Fun Soi 4 (next to yok house)